ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział zapewnia pełen zakres diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz leczenia chorób układu krążenia u pacjentów przyjmowanych w trakcie ostrego dyżuru, kierowanych z przychodni kardiologicznych i rejonowych, a także pacjentów z powikłaniami skierowanych przez oddziały wewnętrzne szpitali terenowych poprzez:

  wykonywanie badań inwazyjnych w diagnostyce choroby wieńcowej (koronarografia, przezskórne

     interwencje wieńcowe - koronaroplastyka, implantacja stentów) oraz 24-godzinny dyżur inwazyjny

     dla pacjentów ze świeżym zawałem serca,

  wszczepianie i kontrolę stymulatorów serca,

  przeprowadzanie badań elektrofizjologicznych,

  wykonywanie badań echokardiograficznych (transtorakalne, przezprzełykowe, testy obciążeniowe

     z Dobutaminą),

  wykonywanie innych badań diagnostycznych (EKG, testy wysiłkowe, rejestracja 24-godz. EKG

     i ciśnienia metodą Holtera, testy pochyleniowe (head-up tilt test)),

  prowadzi działalność naukową biorąc aktywny udział w wieloośrodkowych, międzynarodowych

     badaniach klinicznych,

  posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie kardiologii i chorób

     wewnętrznych,

  prowadzi cotygodniowe szkolenia lekarzy kardiologów i lekarzy specjalizujących się

     w kardiologii regionu toruńskiego.

 

              

   
   
herbztlem   Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie